شرکت صنایع روی لوشان

home | Gallery | info | English | contact
 
 

 

صنایع روی لوشان


19

آدرس دفتر


Rooye Loshan Industry Company

Address: Enghelab Ave,
Bahar ST., Bahar Business Tower,
5th floor, Unit 621
Tehran, Iran
Postal Code:    15616 - 36595

Tel: +   98 21 77616327
Fax: +  98 21 77 613629
Contact: Mr. Behroz Badiee
E-mail: R.Loshan@chmail.ir

دفتر مرکزی شرکت

 

آدرس دفتر مرکزی: تهران خیابان انقلاب - خیابان بهارجنوبی - برج تجاری بهار- طبقه 5 اداری - واحد 621

تلفن :         77616327                                            فاكس :    77616329


صادرات

.18